Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
účtovníctvo
daňové poradenstvo
Poskytujeme Vám

ZÁPIS DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
Od 01.02.2017 je v účinnosti nový Zákon o registri partnerov verejného sektora (č. 315/2016 Z. z.), ktorý zavádza povinnosť fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré prijímajú akékoľvek prostriedky z verejných zdrojov, zaregistrovať sa do Registra partnerov verejného sektora.

Tento register nahradil pôvodne používaný Register konečných užívateľov výhod a sprísnil overovacie povinnosti. Tie si už nemôžu partneri vykonávať sami, potrebujú na to tzv. oprávnenú osobu, ktorá im bude so všetkým pomáhať.
Kto Vás môže zapísať do registra partnerov verejného sektora?

Návrh na zápis do registra si nemôžete podať sám. Zapísať Vás do registra partnerov verejného sektora môže len oprávnená osoba (napr. daňový poradca, advokát, banka, notár a audítor).
Musíte byť registrovaný, ak ste napríklad

»     Prijímateľ finančných prostriedkov z verejných zdrojov,
»     Dodávateľ a subdodávateľ partnera verejného sektora,
»     Prijímateľ finančných prostriedkov od Pôdohospodárskej platobnej
       agentúry (PPA),
»     Podnikateľ podieľajúci sa na verejných zákazkách,
»     Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
»     Nadobúdateľ pohľadávky voči štátu, VÚC a obcí,
»     Nadobúdateľ majetku vo vlastníctve štátu, VÚC a obcí,
»     Prevádzkovateľov lekární,
Do kedy sa musíte registrovať v registri partnerov verejného sektora?
V registri partnerov verejného sektora musíte byť zapísaný počas trvania zmluvného vzťahu, na základe ktorého partner prijíma plnenia zo zmluvy. Monitorovacie povinnosti  vyplývajúce zo zmluvy nezakladajú povinnosť zápisu v registri.
Počas trvania zmluvy máte povinnosť priebežne aktualizovať svoje údaje v registri partnerov verejného sektora, verifikačnými udalosťami sú:
»   pokuta vo výške 10 000 € až 1 000 000 €,
»   pokuta vo výške získaného hospodárskeho prospechu,
»   pri udelení pokuty, aj výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz
      vykonávania tejto funkcie na 3 roky,
»   odstúpenie od zmluvy zo strany štátu alebo neplnenie zmluvných
      povinnosti zo strany štátu,
»   výmaz z registra partnerov verejného sektora,
»   trestnoprávna zodpovednosť partnera verejného sektora, aj
      oprávnenej osoby.
»    Kontaktujte nás za účelom zápisu Vašej spoločnosti do registra
       partnerov verejného sektora,
»    Konzultácia - zodpovieme všetky vaše otázky spojené s registráciou a
       dohodneme sa na podmienkach spolupráce. Po osobnej/telefonickej
       konzultácii pre Vás pripravíme cenovú ponuku (orientačný cenník
       nájdete tu)
»    Vyžiadame si od Vás podklady potrebné k príprave dokumentov
       k registrácii,
»    Odovzdanie vyžiadaných podkladov z Vašej strany,
»    Uzavrieme dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera
       verejného sektora,
»    Na základe Vami dodaných pokladov identifikujeme konečného
       užívateľa výhod a vypracujeme dokumenty k registrácii,
»    Zabezpečíme Váš zápis do registra partnerov verejného sektora,
»    Počas trvania dohody plníme povinnosti oprávnenej osoby
       a aktualizujeme Vaše údaje v registri partnerov verejného sektora.
ak hodnota jednorazovo prijatého plnenia presiahne sumu 100 000 EUR s DPH alebo opakovane prijímaného plnenia v jednom kalendárnom roku presiahne sumu 250 000 EUR s DPH.
Ak ste podpísali zmluvu s verejným sektorom po 1.2.2017, musíte byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora pred podpisom zmluvy,
Ak ste boli zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedeným Úradom pre verejné obstarávanie UVO, musíte zosúladiť údaje zapísané v registri partnerov verejného sektora do 31.7.2017.
Ak ste podpísali zmluvu s verejným sektorom do 1.2.2017, musíte byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora do 31.7.2017,
Ako dlho musíte byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora?
Sankcie, ak si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora nesplníte, resp. zapíšete nepravdivé informácie
Postup pri zápise do registra partnerov verejného sektora
»    Zápis zmien pri zmene konečného užívateľa výhod (Podanie
       návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod a vypracovanie
       nového verifikačného dokumentu),
»    Overenie identifikácie konečného užívateľa k 31. decembru
       kalendárneho roka,
»    Overenie identifikácie konečného užívateľa v súvislosti s
       uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
»    Overenie identifikácie konečného užívateľa v súvislosti s plnením zo
       zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 EUR za 30 dní.
Sankcie za nesplnenie si povinnosti vyplývajúcich z tzv. protischránkového zákona sa líšia v závislosti od toho, aké povinnosti ste porušili. Môže nimi byť: