Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
účtovníctvo
daňové poradenstvo
Poskytujeme Vám:
VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA
- vedenie peňažného denníka,
- vedenie knihy pohľadávok,
- vedenie knihy záväzkov,
- vedenie pomocných kníh zložiek majetku a záväzkov,
- vedenie knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov,                                 
- prehľad o úhradách faktúr,
- evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH,
- vedenie inventárnych kariet dlhodobého majetku.
Pracujeme v systéme, ktorý umožňuje zasielanie účtovných a iných prehľadov aj v elektronickej podobe.
Podľa dohody Vám môžeme poskytnúť mesačné alebo štvrťročné prehľady o príjmoch a výdavkoch. To Vám určite napomôže k lepšiemu nasmerovaniu vlastnej podnikateľskej aktivity. Značnou výhodou tejto účtovníckej práce je fakt, že nemusíte čakať do konca zdaňovacieho obdobia, aby ste sa dozvedeli o ekonomickom a finančnom stave Vášho podnikania.
Vedenie podvojného účtovníctva
- vedenie hlavnej knihy a denníka,
- vedenie pokladničnej knihy,
- predkontácia jednotlivých dokladov,
- vedenie knihy pohľadávok a záväzkov,
- vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku,                                 
- evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH,
- vedenie inventárnych kariet dlhodobého majetku.
Pracujeme v systéme, ktorý umožňuje zasielanie účtovných a iných prehľadov aj v elektronickej podobe.
Podľa dohody Vám môžeme poskytnúť mesačné alebo štvrťročné prehľady o príjmoch a výdavkoch. To Vám určite napomôže k lepšiemu nasmerovaniu vlastnej podnikateľskej aktivity. Značnou výhodou tejto účtovníckej práce je fakt, že nemusíte čakať do konca zdaňovacieho obdobia, aby ste sa dozvedeli o ekonomickom a finančnom stave Vášho podnikania.
Ako s nami ušetriť